วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหาร และการจัดการหน่วยความจำ การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟ้ม การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม

ไม่มีความคิดเห็น: