วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

Encrypt,Decrypt

Encrypt
Plaintext Erq
HEX 4 43 42
binary 0100 01000011 01000010
Dec 17 3 16 2
Table R D Q C

Plaintext Dkp
HEX 44 36 41
binary 01000100 00110110 01000001
Dec 17 3 25 1
Table R D Z B

Plaintext BOY
HEX 42 4F 59
binary 01000010 01001111 01011001
Dec 16 40 61 25
Table Q o 9 Z

Plaintext KIP
HEX 10 49 50
binary 00010000 01001001 01010000
Dec 4 19 20
Table E T U


Decrypy

ciphertext Uyew
Dec 20 50 30 48
binary 010100 110010 011110 110000
HEX 53 27 B0


ciphertext Xb2z
Dec 23 27 54 51
binary 010111 011011 110110 110011
HEX 5D BD B3


ciphertext dTR4
Dec 29 19 17 56
binary 011100 010011 010001 111000
HEX 71 34 78

ciphertext KING
Dec 10 8 13 6
binary 001010 001000 001101 000110
HEX 28 83 46

ไม่มีความคิดเห็น: