วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เว็บที่น่าสนใจ

http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/index.htm
เทคโนโลยีสาระสนเทศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
http://cptd.chandra.ac.th/learns.htm
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมหลายวิชาน่าสนใจhttp://cptd.chandra.ac.th/selfstud/Dbsystem/index.htm
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
http://yalor.yru.ac.th/~pimonpun/4121401-OS/4121401Les-1.htm
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/os1/index.html
บทเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
http://cptd.chandra.ac.th/learn.htm
บทเรียนออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
http://cptd.chandra.ac.th/rawin/os1.htm
ระบบปฏิบัติการ 1 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
http://ict.moph.go.th/elearning/it_link/IT.html
สาระสนเทศและการสื่อสาร
http://www.rmuti.ac.th/~nopparat/document/lab-tc/ex3-1.pdf
dos
http://yalor.yru.ac.th/~pimonpun/4121401-OS/os1-6.htm
ม.ราชภัฏยะลา ความรู้ทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น: